“Кыргыз Көчү” 1 жашта!.

 

 “КӨЧ – КӨЧМӨНДӨРДҮН УЛУУ МАЙРАМЫ..”

Мына, таң кылайып атты. Мөңгүлүү аска-тоолорду али көрүнө элек күн нуру чайып, сай-сайлардын шоокумуна тунган өрөөндөр көк күүгүм түстө тунжурап, көк жайык конуштагы айыл ойгоно баштады. Бүгүн бул айыл алыскы жайыттуу жайлоого журт которот. Боз үйлөрдөн түтүн булап, адаттагыдан эрте тамак-аш даярдалууда. Эр бүлөлөр кечээ жайыттан түшүрүлүп, тизилген төөлөрдү комдогонго киришти. Төрлөрдөгү жылкыларды айдап келүүгө жылга бойлоп атчандар кетти. Күн жарыктык да балбылдап чыга келди. Үзүктөр сыйрылып, бөбөктөр али уйкуда… Анан көп өтпөй Көч башталды. Кыргыздын байыртан келаткан улуу Көчү. Адегенде «чой-чойлогон» койчулар, тайтулакчан балдар жарыша аларга кошулуп, майда жандык менен бирге уйлар айдалат. Артынан калпактарын алчыланта укуруктарын сүйрөтүп, айгырларын азыната жылкычылар түшөт жылкыларын күтүрөтүп.. Анан гана уук, керегелер кайкалата жүктөлгөн нарлар жетекте жолго чыгат.
Ооба, дал ошол жолго чыгаардын алдында эски журттагы акыр-чикирлер жыйналып, кемегеге көмүлөт да, кол чаначтагы бал кымыз кыдырата сунулат. Соңунда дуба окулуп, жашоонун күрдөөлдүү күндөрү жылт этип өткөн касиеттүү конуш менен коштошуу, жаңы сапарга жакшылык тилек айтылат.

Ошентип Көч жолго чыкты. Көч – көчмөндөрдүн улуу майрамы. Болгон жаңысын, тазасын кийинген эл көчүп баратат. Адамзат табияттын ыргагына термелип, ушунда бир жарашат. Шатыра шатман, куунак көңүл, эч бир көөнөрбөчүдөй өмүр. Жолдогата тааныган да, тааныбаган да айылдардан нан, каймак, кымызын сунган мээримдүү жандар узатып, каалоо-тилегин жаадырышып, кол булгалап кала беришет. Бул ыйык салт. Ата-бабанын айныксыз жашоо эрежеси. А көч болсо кетибатат калыбынан, улуу асыл наркынан жазбай…
Асанбек Кыдырназаровдун «Кыргыз Көчү» күүсүн угуп атканда ушундай турмуш элесине тунам. Кайран күү, кайран комузчу. Акыйкатта бу киши өмүрүндө жыйырмадай күү чыгарыптыр. Бирок жалгыз перзенттей жаралган «Кыргыз Көчүнө» неси тең келмек? Дегеле, «Кыргыз Көчү» күүчүлөрдүн соңку залкары Асанбек абанын эле эмес, бүткүл улуу комузчулардын керээзиндей сезилет мага. Аттиң, урпактарыбыз тыңдаар бекен, бизче кусага батып, кубанычка балкыр бекен?..

Мен бу залкарга 1991-жылы борборго алгач ишке келгенимде оро-пара кездешип калдым. «Ысык-Көл» гастрономунун маңдайында жол боюнда ойлонуп турган экен, салам айтсам алик алып, аты жөнүмдү сурап жиберди. Апасы биздин айылдык экен. Тимеле таятасы Молдосары тирилип келгендей колумдан жетелеп эле үйүнө алып жөнөдү. Үйүндө өзүнө окшош калбаат, жайдары байбичеси жана дагы бир өтүкчөн зор киши тосуп алышты. Өтүкчөн адам Асанбек абанын айылдан келген курбусу экен кучакташып көрүштү. Тамак-ашы даяр үстөлгө отура баштадык. Мен кичүүлүк милдет менен эже тарапка жайгашсам, Асанбек аба айтып атпайбы: «Ай, бала, сен жогору өт. Биринчиден, таякесиң, жолуң улук. Экинчиден, азыр кээ бирлер үстөл алдында бут менен сүйлөшүп жиберишет. Мен ошон үчүн дайыма аялым жакка отурам» деп.
Асанбек Кыдырназаров мыкты актер болгон. Кезинде Москвадагы айтылуу А.В.Луначарский атындагы театр институтунан билим алган. Кыргыз театр өнөрүнүн классиги М.Рыскуловдун «мага Асанбек гана дублер боло алат» дегени эле эмнени айтып турат. Бирок анын эч кимге көшөкөрлөнбөгөн, бетке чабар мүнөзү далай өзүнө төп ролдордон жана сый ургалдан куру калтырды. Ошондой. Таланттуу адам дымактуу болот, убактылуу жыргалы үчүн эч кимге жөнү жок шыйпаңдабайт да, таазим этпейт.
Туурасын айтсам, Асанбек Кыдырназаров жана атасы Кыдырназар Ботогур уулу жөнүндө бир далай саймедирейин дедим эле. Ойлоп көрсөм, сөз тамам. Залкардын «Кыргыз Көчү» эле асыл эмеспи. Асылга айла жок деген ошол…

Дүйшөн КЕРИМОВ, журналист.

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *