Mar 11

Дөңгөч..

ЭСИҢЕР БАРДА ЭТЕГИҢЕРДИ ЖАПКЫЛА!. 

«Моралдык жактан жеке адам бузулса бузулат, эл эч качан бузулбайт».  (Ф. Фучик)

«Адам шордуунун көзү топурака гана тойот, өзү тойсо да көзү тойбойт» деген аныктама жалгыз ушу кыргыз төбөлдөрү үчүн жаралып калганбы деп калдым. Бийлик менен байлыкта эмне мынча өчү бар десеңер? Же буларга ата-жотолору «өлөөр-өлгүчө аттан түшө көрбө, эл байлыгын эсиң оогончо жеп-ич, анан эгерим мойнуңа алба, колуңан келсе карганып жатып өл» деген керээздерин айтып кетишкенби деген ойлор кылт эте түшөт экен кээде. Байкап, баам салган адамдын көзүнө 23 жылдан бери жалаң ушундай «кан соргучтар» кыргыз бийлигинин кырын кырдап, ырын ырдап, майкөл-сүткөл жашоо кечирип, чартаңбай тепкендер гана көрүнөт экен. Бүгүн, азыр деле. Тээ 90-жылдын башындагы улуу Союздун «соолуп» жок болушу менен ошол учурдагы 30-35 курактагы жогорудагы аныктамада таасын айтылган жалаң «эргулдар» менен издешпей табышкан мансаптын ышкыбоздору шагырашып, академик ажонун айланасына топтолуп алышып али күнгө чейин эл-журттун эсин оодарып, ичин «иритип» отурушат. Казы-карта, май-чучугуна оонап, обужок көпкөндөр ошолор эле. Малак курттай ичип-жеп, жалмаңдап соруп атышып Акаевичин аңга түртүп жиберип дароо Бакивдин башын сылаганга өтүштү. Аз өтпөй кыргызды кызыл-жайан канга чылап ал «жексуру» дагы куйругун түйдү. А байагылар байагы эле бойдон, орду-ордуларында эле отурушат, кузгундай куркулдашып. Кан булоонго, кызыл-жайанга тикелей тиешелери болбосо да «ап-балилеп» Бакиевин тымызын колдоп, айлалары түгөнүп, алакан ушалап турушканы жалган беле? Анан андан аз өтпөй эле ак карга болушуп, каркылдап чыга келишпедиби. «Эл үчүн азыр эле өлүүгө дайарбыз» дегендерин укканда башың тегеренип, мээң чайкалып кете жаздайт. Бакиевдерден эсепсиз кордук көрүп, ал кутурган «канкорду» ушул «бечералар» эле кубалап чыккандай түр көрсөтүшкөндө кантесиң? Андан да булардын сүйлөшүп алгандай сөздөрү да койондой окшош. Хор менен кыйкырышат жөн эле. Ушулар эле ажо болуп калганда кыргыз журтчулугунда эчак эле кой үстүнө торгой жумурткалап калмак имиш. «Башбакан, министр, депутат, губернатор, аким» болуш, оой, булар үчүн шылдың, уйат эмеспи кокуй. Ушундай. «Уйалбагандан өзүң уйал» болуп, эл караган бетибиз жер карап деле бүттү. Өкмөт башкарбай, депутат-министр болбой туруп эле, өтүк ултарып деле элине эбегейсиз зор пайда келтирсе болот, ээй, мите курттар! Ыймансыздар! Эсепсиз байлык деле, жетишээрлик бийлик деле турат колуңарда, болгону абийирден ажырап, нысапсыз калдыңар!..

Толугу менен